Warunkowe umorzenie postępowania karnego jest dla sprawcy przestępstwa prowadzącego pojazd pod wypływem alkoholu lub środków odurzających najkorzystniejszym wyrokiem jaki może uzyskać, dlatego już na etapie postępowania przygotowawczego o taki wyrok należy się ubiegać. Skorzystanie z dobrodziejstwa warunkowego umorzenia postępowania nie będzie jednak zawsze możliwe, gdyż warunkowe umorzenie postępowania wobec sprawcy można zastosować tylko wówczas, gdy spełnionych zostanie przez niego szereg przesłanek ustawowych.

Warunkowe umorzenie postępowania następuje w wyroku sądowym, wówczas gdy wina i społeczna szkodliwość czynu sprawcy nie są znaczne i gdy okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą wątpliwości. Uwzględniające wniosek o warunkowe umorzenie postępowania sąd bierze pod uwagę również postawę sprawcę, przede wszystkim brak jego uprzedniej karalności za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia na podstawie których sąd będzie mógł dojść do przekonania, że pomimo umorzenia postępowania sprawca będzie przestrzegał porządku prawnego, a w szczególności nie popełni przestępstwa.

Ubiegając się o warunkowe umorzenie postępowania sprawca powinien przede wszystkim przedstawić siebie w jak najlepszym świetle, rozważając wniosek o warunkowe umorzenie postępowania sąd będzie bowiem brał pod uwagę dotychczasowy tryb życia sprawcy, czy posiada on stałą pracę, czy utrzymuje rodzinę, a także jego wykształcenie, wiek oraz co skłoniło sprawcę do popełnienia przestępstwa.

Sprawca powinien również wykazać, że szkodliwość jego przestępstwa była nieznaczna, na co wpływ ma np. niewielki stopień nietrzeźwości, małe natężenie ruchu drogowego w miejscu popełnienia przestępstwa czy rodzaj samochodu jakim przestępstwo popełniono. Ponadto, warunkowego umorzenia postępowania nie będzie można zastosować, gdy sprawca popełnił przestępstwo zagrożone karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, wyrok warunkowo umarzający można zatem wydać jedynie w stosunku do sprawcy przestępstwa, które ma lżejszy charakter.

Jeśli na etapie postępowania przygotowawczego prokurator przychylił się do wniosku sprawcy o warunkowe umorzenie postępowania, wówczas do sądu kierowany jest właśnie taki wniosek, a nie akt oskarżenia. Może się jednak zdarzyć, że prokurator podstaw do warunkowego umorzenia nie znajdzie i wniesiony zostanie akt oskarżenia, nie oznacza to jednakże, że sprawca nie ma już szans na warunkowe umorzenie postępowania.

Wniosek taki można bowiem ponownie złożyć, już na etapie postępowania sądowego, pamiętać jednak należy, że taki wniosek należy bardzo dobrze uzasadnić, wskazując wszystkie przesłanki od których warunkowe umorzenie postępowania zależy. Sąd przychylając się do wniosku o warunkowe umorzenie postępowania wydaje wyrok w którym wskazane zostaje przestępstwo, którego sprawca się dopuścił, jednocześnie jednakże odstępuje się od skazania za popełniony czyn. W przypadku warunkowego umorzenia postępowania sprawca nie zostaje więc skazany i zachowuje status osoby niekaranej, nie oznacza to jednakże, że żadnych konsekwencji za swój czy nie poniesie.

Otóż, warunkowe umorzenie postępowania następuje na okres próby, który wynosi od roku do 3 lat i zaczyna biec od momentu uprawomocnienia się orzeczenia. Ponadto, umarzając warunkowo postępowanie sąd może w okresie próby poddać sprawcę pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji lub organizacji społecznej do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym.

Obligatoryjne w wyroku umarzającym postępowanie jest również nałożenie na sprawcę obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody, w całości lub w części, możliwe jest również zobowiązanie sprawcy do zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, bądź orzeczenie względem niego obowiązku zapłaty nawiązki. W wyroku warunkowo umarzającym postępowanie mogą ponadto zostać nałożone na sprawcę inne obowiązki, jak np. obowiązek przeproszenia pokrzywdzonego, obowiązek informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby czy poddanie się terapii od uzależnień.

Istotne również jest, że w wyroku warunkowo umarzającym sąd może, lecz nie musi, orzec względem sprawcy zakaz prowadzenia pojazdów w okresie do 2 lat. Odstąpienie od orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów jest możliwe tylko w przypadku warunkowego umorzenia postępowania, z tego też względu takie zakończenie postępowania jest najkorzystniejsze dla sprawcy, gdyż pomimo popełnienia przestępstwa jazdy pod wpływem alkoholu, sprawca może nie stracić prawa do prowadzenia pojazdów.

Na czym polega warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie o prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających?

Komentarz do “Na czym polega warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie o prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *