Jeśli sprawcy przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego zależy na szybkim zakończeniu postępowania, które nie będzie wymagało jego osobistego stawiennictwa w sądzie oraz łatwo i bezstresowo pozwoli mu zakończyć postępowanie i poddać się odpowiedzialności karnej, powinien ubiega się o uzyskanie skazania bez przeprowadzenia rozprawy czyli dobrowolnie poddać się karze.

Dobrowolne poddanie się przez sprawcę karze możliwe jest jednak tylko wtedy, gdy przyznaje się on do winy, a w świetle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości. Ponadto, postawa sprawcy musi wskazywać, że cele postępowania zostaną osiągnięte, przez co można zaniechać przeprowadzenia dalszych czynności. Jeżeli jednak zachodzi potrzeba oceny wiarygodności złożonych wyjaśnień, czynności dowodowych dokonuje się jedynie w niezbędnym do tego zakresie, może więc się okazać, że pomimo przyznania się do winy, wobec sprawcy będzie toczyć się postępowanie wyjaśniające, przynajmniej w minimalnym zakresie.

Każdorazowo jednakże, jeżeli jest to konieczne dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa przed ich utratą, zniekształceniem lub zniszczeniem, należy przeprowadzić w niezbędnym zakresie czynności procesowe, a zwłaszcza dokonać oględzin, w razie potrzeby z udziałem biegłego, przeszukania lub oględzin zewnętrznych ciała oraz inne badania niepołączone z naruszeniem integralności ciała w stosunku do osoby podejrzanej, a także przedsięwziąć wobec niej inne niezbędne czynności, nie wyłączając pobrania krwi, włosów i wydzielin organizmu.

Sprawca przestępstwa zainteresowany dobrowolnym poddaniem się karze już w trakcie przesłuchania na policji może wyrazić chęć poddania się karze bez przeprowadzenia rozprawy. W takim więc przypadku, policja od razu kontaktuje się z właściwym prokuratorem, który po uzyskaniu informacji od policjanta o okolicznościach danej sprawy, przedstawia sprawcy proponowaną karę. Jeśli sprawca się zgodzi na karę zaproponowaną przez prokuratora, wówczas prokurator, zamiast z aktem oskarżenia, występuje do sądu z wnioskiem o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucany mu występek.

Sąd po otrzymaniu wniosku prokuratora kieruje sprawę na posiedzenie, na które sprawca wcale nie musi się stawić. Prawidłowo złożony wniosek skutkuje wydaniem przez sąd wyroku skazującego, w którym wobec sprawcy orzekana jest kara uprzednio uzgodniona z prokuratorem, jeśli jednak sąd dopatrzy się uchybień lub dojdzie do przekonania, że dokonano błędnej kwalifikacji prawnej czynu sprawcy, przez co zaproponowana kara nie jest adekwatna, wówczas wniosek nie zostaje uwzględniony, a sprawa zostaje skierowana na rozprawę, czyli będzie rozpatrywana na zasadach ogólnych.

Jeśli jednak sprawca przestępstwa na etapie postępowania przygotowawczego nie zgodził się na zaproponowaną przez prokuratora karę lub kwestia dobrowolnego poddania się karze w ogóle nie była poruszana, wniosek o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej można złożyć do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej.

W takim przypadku oskarżony, któremu zarzucono przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Wniosek może również dotyczyć wydania określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu. Sąd wniosek o wydanie wyroku skazującego może uwzględnić, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości.

Uwzględnienie wniosku oskarżonego o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności karnej możliwe jest jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator oraz pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego takiego wniosku. Ponadto, sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku oskarżonego od dokonania w nim wskazanej przez siebie zmiany, jeśli więc oskarżony nie zgodzi się na pewne modyfikacje wniosku zaproponowane przez sąd, wówczas wniosek nie zostanie uwzględniony.

Uwaga!!!!

Dobrowolne poddanie się karze przez sprawcę przestępstwa może zdecydowanie przyspieszyć proces wymierzenia mu kary i skazanie, pamiętać jednak należy, iż zdarza się, że zaproponowana przez prokuratora kara bywa surowsza dla sprawcy, niż karą, którą sprawca mógłby uzyskać w sądzie po przeprowadzeniu postępowania, dlatego rozważając kwestię dobrowolnego poddania się karze dobrze jest się wcześniej przygotować i zorientować jaki wymiar kary grozi za popełnienie określonego przestępstwa w konkretnych okolicznościach i przez danego sprawcę, co można zrobić korzystając np. z wizyty u adwokata bądź radcy prawnego.

Dobrowolne poddania się karze w przypadku przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *