Zakaz prowadzenia pojazdów, w szczególności dla osób, które codziennie korzystają z samochodu lub są zawodowymi kierowcami, jest szczególnie uciążliwym środkiem karnym, który może zostać orzeczony nawet na wiele lat. Jednakże na skutek nowelizacji przepisów Kodeksu karnego wykonawczego z dnia 20 marca 2015 r., która zaczęła obowiązywać od dnia 18 maja 2015 r., osoby pozbawione prawa prowadzenia pojazdów mogą ubiegać się o zmianę sposobu wykonywania orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów, jeśli tylko zachodzą wobec nich przesłanki ustawowe, które taką zmianę warunkują i uzasadniają.

Zgodnie ze wspomnianymi regulacjami, jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego dożywotnio przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową. Skrócenie zakazu prowadzeniu pojazdów mechanicznych nie jest więc rzeczywiste, a polega jedynie na zmianie orzeczonego środka karnego na mniej dotkliwy, gdyż jeżeli sąd przychyli się do wniosku o zmianę sposobu wykonywania zakazu, wówczas sprawca będzie mógł ponownie prowadzić pojazdy, z tym jednakże zastrzeżeniem, że muszą one posiadać blokadę alkoholową.

Jednak żeby sprawca mógł skorzystać z dobrodziejstw nowych uregulowań musi spełnić warunki przewidziane przepisami, które uzasadniać będą zmianę orzeczonego środka karnego. Poza oczywiście upływem odpowiedniego okresu czasu przez który bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów musi być wykonywany, a więc co najmniej połowa orzeczonego okresu bądź 10 lat w przypadku dożywotniego zakazu, za zmianą owego środka karnego muszą przemawiać również postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy.

Rozpatrując wniosek o zamianę zakazu prowadzenia pojazdów sąd ponadto bierze pod uwagę zachowanie sprawcy w okresie wykonywania orzeczonego środka karnego, a w szczególności czy jego postawa uzasadnia przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Upływ określonego czasu stosowania orzeczonego środka karnego w przypadku ubiegania się o zmianę zakazu prowadzenia pojazdów ma charakter bezwzględny, co oznacza, że jeśli np. wobec sprawcy orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 3 lat to wniosek o jego zmianę złożony po upływie 1 roku z całą pewnością nie zostanie uwzględniony, gdyż nie zaistniała pierwsza i podstawowa przesłanka warunkująca zmianę i sąd nie będzie mógł wydać orzeczenia przychylającego się do wniosku.

Odnosząc się natomiast do drugiej przesłanki, a więc do oceny postawy i właściwości sprawcy, sąd każdorazowo będzie musiał dokonać wnikliwej i indywidualnej oceny danego sprawcy i dopiero po wyciągnięciu pozytywnych wniosków, możliwe będzie wydanie zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową nie jest jednakże zakazem, który jak już raz zostanie wydany to nie może zostać zmieniony. Zgodnie bowiem z dalszymi uregulowaniami, jeżeli skazany rażąco narusza porządek prawny w zakresie  dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności gdy popełnił przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, sąd może orzec o uchyleniu sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową.

Zmiana orzeczonego środka karnego z bezwzględnego na mniej dotkliwy jest więc swego rodzaju nagrodą dla sprawcy, która może zostać odebrana, gdy sprawca swym zachowanie ponownie będzie stwarzać niebezpieczeństwo w ruchu drogowym. Jeśli jednak sprawca nie zgadza się z decyzją sądu o uchyleniu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową lub z odmową wydania postanowienia o wykonywaniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, wówczas może złożyć zażalenie.

Istotne również jest, że o zmianę sposobu wykonywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych mogą ubiegać się także osoby w stosunku do których  orzeczono prawomocnym wyrokiem środek karny zakazu prowadzenia pojazdów przed dniem wejścia w życie znowelizowanych przepisów, w takim jednak przypadku ustawodawca wymaga, żeby orzeczony czasowy zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez co najmniej 18 miesięcy.

Czy można starać się o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w świetle nowelizacji z dnia 20 marca 2015r.?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *