Policja ma prawo zatrzymać pojazd do kontroli w każdym miejscu i to zarówno w dzień, jak i w nocy, a kierowca ma obowiązek unieruchomić pojazd i poddać się kontroli. Często niestety zdarza się, że kierowca zatrzymywany do rutynowej kontroli nie stosuje się do sygnału policjanta i w celu jej uniknięcia po prostu ucieka, mając nadzieję, że szybkie oddalenie się od policjantów pozwoli mu uniknąć odpowiedzialności np. za jazdę bez dokumentów lub pod wpływem alkoholu.

Uciekający kierowca nie zdaje sobie w takiej sytuacji jednak sprawy z tego, że nawet jeśli policji nie uda się go zatrzymać po przeprowadzeniu pościgu, choć zwykle takie pościgi kończą się sukcesem, to policjanci najpewniej zdążą zanotować numery rejestracyjne pojazdu, który uciekający prowadził, przez co jego późniejsze zidentyfikowanie i pociągnięcie do odpowiedzialności wcale trudne nie będzie, a niezatrzymanie się do kontroli policyjnej rodzić będzie dla kierowcy dodatkowe konsekwencje prawne.

Przede wszystkim za niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu otrzymać można 8 punktów karnych, nie jest to jednakże jedyna kara przewidziana za tego typu wykroczenie. Zgodnie bowiem z regulacjami Kodeksu wykroczeń, kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego, podlega karze grzywny albo karze nagany. Wskazany przepis odnosi się jednakże tylko do osoby, która np. nie zauważyła sygnału policjanta, aby się zatrzymała.

Jeśli jednak kierujący pojazdem celowo i z premedytacją, w celu uniknięcia kontroli, nie stosuje się do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu, wówczas podlega karze aresztu albo grzywny. Ponadto, w razie popełnienia wskazanego wykroczenia wobec jego sprawcy można orzec zakaz prowadzenia pojazdów. A zatem jeśli kierowca nie zatrzyma się do rutynowej kontroli policji, gdyż znajduje się pod wpływem alkoholu, ponosić będzie zaostrzoną odpowiedzialność karną.

Kara aresztu za wykroczenie najkrócej może trwać 5 dni, a najdłużej 30 dni i zawsze wymierza się ją w dniach. Natomiast grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5 000 złotych, chyba że ustawa przewiduje w tym zakresie wyjątki. Wymierzając grzywnę należy oczywiście wziąć pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe oraz możliwości zarobkowe.

Natomiast zakaz prowadzenia pojazdów wymierza się w miesiącach lub latach, na okres od 6 miesięcy do 3 lat, finalnie więc może okazać się, że zastosowanie wobec sprawcy wykroczenia niezatrzymania się do kontroli policyjnej środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów będzie bardziej dotkliwe niż orzeczona kara, gdyż jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów został wydany na okres dłuższy niż 1 rok, sprawca ponownie będzie musiał zdać egzamin na prawo jazdy.

Orzekając zakaz prowadzenia pojazdów określa się rodzaj pojazdu, którego zakaz dotyczy, może więc zakaz dotyczyć tylko pojazdów kategorii B, bo takim samochodem dopuszczono się wykroczenia, lecz sprawca nie straci automatycznie uprawnień na prowadzenie pojazdów kategorii C czy D, jeśli tylko takowe posiada. Zakaz prowadzenia pojazdów obowiązuje od uprawomocnienia się orzeczenia w tym względzie. Jeżeli dokument uprawniający do prowadzenia pojazdu nie został zatrzymany, wówczas orzeka się jego zwrot. Na poczet zakazu prowadzenia pojazdów zalicza się okres zatrzymania prawa jazdy lub innego dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu, jeśli jednak sprawca dokument ten ma dopiero zwrócić na podstawie orzeczonego obowiązku, wówczas orzeczony zakaz nie biegnie, aż do chwili wykonania tego obowiązku.

Pamiętać również należy, że nie zatrzymując się do kontroli policyjnej i jednocześnie prowadząc samochód pod wpływem alkoholu, kierowca taki dopuszcza się zarówno wykroczenia, polegającego na niezastosowaniu się do sygnalizacji celem uniknięcia kontroli, jak i przestępstwa jazdy samochodem w stanie nietrzeźwości, taka osoba będzie więc ponosić odpowiedzialność karną za obydwa popełnione czyny. Zgodnie bowiem z regulacjami Kodeksu karnego, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ucieczka przed kontrolą policyjną zdecydowanie więc nie popłaca, gdyż osoba która się jej dopuściła na pewno poniesie znacznie surowszą karę.

Konsekwencje nie zatrzymania się do kontroli policji i ucieczki w stanie nietrzeźwości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *