Piękna pogoda oraz zbliżający się okres wakacyjny sprzyja wyjazdom, ruch na drogach, szczególnie w weekendy, jest więc coraz większy, co powoduje, że również kontroli drogowych jest znacznie więcej. Obok przekraczania dozwolonej prędkości jazdy, prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków drogowych, nie dziwą więc wzmożone kontrole i liczne patrole policji na najbardziej uczęszczanych trasach, zdziwieni natomiast mogą być kierowcy, którzy ponownie zostali zatrzymani za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości, gdyż kara za to przestępstwo jest naprawdę dotkliwa.

Zgodnie z regulacjami Kodeksu karnego, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Kara przewidziana za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu jest bardzo różnorodna, osoba zatrzymana za jazdę w stanie nietrzeźwości może bowiem zostać ukarana tylko karą grzywny, jeśli oczywiście przemawiają za tym okoliczności zdarzenia, a więc np. niskie stężenie alkoholu w organizmie w chwili zatrzymania czy prowadzenie pojazdu na drodze mało uczęszczanej, bądź karą bardziej dotkliwą, jak bezwzględne pozbawienie wolności.

O tym jaka kara zostanie sprawcy przestępstwa wymierzona decyduje oczywiście sąd, który po rozważeniu wszelkich okoliczności danej sprawy, zobowiązany jest wymierzyć karę adekwatną do stopnia zawinienia i społecznej szkodliwości popełnionego przestępstwa. W przypadku jednakże, gdy dana osoba zostało już uprzednio prawomocnie skazana za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, sąd pozbawiony zostaje możliwości, aż tak znacznego miarkowania kary, gdyż ustawa stanowi, iż w takim przypadku sprawca przestępstwa ponownego prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Zatem jeśli dana osoba została zatrzymana za jazdę pod wpływem alkoholu i wymierzona została wobec niej jedynie kara grzywny to ponowne popełnienie przestępstwa jazdy w stanie nietrzeźwości przez tę samą osobę oznaczać będzie, że zostanie ona bezwzględnie pozbawiona wolności na minimum 3 miesiące i maksymalnie na 5 lat, bez możliwości orzeczenia kary grzywny lub ograniczenia wolności.

Pamiętać jednak należy, iż poniesienie wskazanej, surowszej odpowiedzialności karnej za ponowne prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości, będzie możliwe tylko wówczas, gdy ponowne zatrzymanie i skazanie za to kolejne przestępstwo nastąpiło przed zatarciem skazania za pierwsze przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu. Jeśli więc dana osoba została ponownie zatrzymana za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości, lecz skazujący wyrok w tej sprawie został wydany już po zatarciu pierwszego skazania, wówczas taka osoba nie będzie ponosić surowszej odpowiedzialności za to przestępstwo, lecz sąd może wobec niej orzec karę grzywny, karę ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

W przypadku ponownego skazania za prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości pamiętać również należy, iż sąd zobowiązany jest orzec wobec sprawcy przestępstwa odpowiednie środki karne, których wymiar w takim przypadku również został zaostrzony. Bardzo istotne jest, że w przypadku ponownego popełnienia przestępstwa prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio, a odstąpienie od owego obowiązku przez sąd jest możliwe tylko, gdy zachodzi wyjątkowy przypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

Jeśli natomiast dana osoba została już raz skazana za ponowne prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości i po raz kolejny dopuściła się tego przestępstwa, czyli popełniła owe przestępstwo w recydywie, wówczas sąd zobowiązany jest orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio, bez możliwości skrócenia tego okresu, nawet jeśli zachodzą ku temu szczególne okoliczności, które uzasadniałyby inne rozstrzygnięcie.

Ponadto, w razie ponownego skazania za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, sąd zobowiązany jest orzec na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej świadczenie pieniężne w wysokości nie niższej niż 10 000 złotych, maksymalna wysokość tego świadczenia nie może jednak przekroczyć 60 000 złotych. Sprawca przestępstwa ponownego prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości musi zatem liczyć się nie tylko z karą bezwzględnego pozbawienia wolności, lecz również z możliwością dożywotniego utraty prawa jazdy oraz z obowiązkiem przekazania znacznego świadczenia pieniężnego.

Kara za ponowne prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *