Prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu już samo w sobie stanowi przestępstwo, zagrożone surową sankcją karną. Dopóki jednakże kierowca taki nie spowoduje wypadku może liczyć, w zależności oczywiście od okoliczności, na łagodniejszy wymiar kary, bądź nawet na warunkowe umorzenie postępowania karnego. Sytuacja diametralnie zmienia się jednakże, gdy osoba prowadząca pojazd w stanie nietrzeźwości potrąci pieszego, gdyż kara w takim przypadku jest znacznie zaostrzona i uzależniona została od urazu jakiego doznała osoba poszkodowana.

Punktem wyjścia dla określenia kary dla osoby, która dopuściła się przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu i jednocześnie potrąciła pieszego, jest przestępstwo spowodowania wypadku. Zgodnie z regulacjami Kodeksu karnego w tym zakresie,  kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała nie stanowiące ciężkiego uszczerbku na jej zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Jeżeli natomiast następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Wskazane kary ulegają jednakże zaostrzeniu, gdy wypadek spowodowała osoba znajdująca się w stanie nietrzeźwości, gdyż wówczas sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę.

A zatem jeśli pijany kierowca spowodował wypadek drogowy na skutek, którego doszło u osoby poszkodowanej do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a więc osoba taka została pozbawiona wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia lub doznała innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała, wówczas sąd wobec sprawcy takiego wypadku wymierzy karę w granicach od 9 miesięcy pozbawienia wolności do 12 lat.

Poza karą bezwzględnego pozbawienia wolności, sprawca przestępstwa spowodowania wypadku w stanie nietrzeźwości, zostanie również pozbawiony prawa jazdy. Zgodnie bowiem z regulacjami Kodeksu karnego w tym zakresie, sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa był w stanie nietrzeźwości.

Jeśli natomiast na skutek wypadku spowodowanego przez pijanego kierowcę doszło do śmierci osoby poszkodowanej lub ciężkiego uszczerbek na jej zdrowiu, wówczas sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.

Jeśli jednak dana osoba została już raz skazana za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości i spowodowanie wypadku w którym ucierpiały inne osoby i po raz kolejny dopuściła się takiego czynu, wówczas sąd ma obowiązek orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio, bez możliwości jakiegokolwiek odstąpienia i złagodzenia tego zakazu.

Inne artykuły:

Czy wyniki badania trzeźwości alkomatem podręcznym przez policję są wiarygodnym dowodem w sprawie karnej?

Czy w sprawie o prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu warto skorzystać z propozycji prokuratora skazania bez rozprawy w trybie art. 335 kpk?

Popełnienie przestępstwa spowodowania wypadku pod wpływem alkoholu spowoduje również znaczne uszczuplenie majątku sprawcy. Zgodnie bowiem z regulacjami Kodeksu karnego, w takim przypadku sąd orzeka świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 10 000 złotych. Wysokość orzeczonego świadczenia nie może jednakże przekroczyć 60 000 złotych.

Na zakończenie warto jeszcze zapoznać się z postanowieniem Sądu Najwyższego- Izba Karna z dnia 2 sierpnia 2006 r., sygn. akt: III KK 73/06, w którym sąd wyraził pogląd, iż „Zachowanie sprawcy, kierującego pojazdem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu środka odurzającego, który w następstwie naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu powoduje wypadek komunikacyjny, stanowi – przy uwzględnieniu okoliczności danego przypadku – dwa odrębne czyny zabronione, jeden określony w art. 178a § 1 lub 2 KK (nietrzeźwość kierowcy), drugi w art. 177 § 1 lub 2 KK (wypadek) w związku z art. 178 § 1 KK (surowsza odpowiedzialność).”

Sąd w przedmiotowej sprawie doszedł bowiem do wniosku, że fakt długiego okresu jazdy w stanie nietrzeźwości przed spowodowaniem wypadku oraz zachowanie sprawcy po tym, jak nie zatrzymał się do kontroli drogowej, a następnie spowodował tragiczny w skutkach wypadek, wypełnia znamiona dwóch przestępstw, jedno zdarzenie może więc doprowadzić sprawcę do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej za dwa przestępstwa.

Jaka kara grozi za potrącenie pieszego jadąc samochodem po pijanemu?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *