ADWOKAT WARSZAWA – SPECJALIZACJA SPRAWY KARNE

Zgodnie z Zarządzeniem nr 496 Komendanta Głównego Policji w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, z przebiegu badania urządzeniem elektronicznym policjant sporządza protokół, jeżeli: kierujący pojazdem uczestniczył w wypadku drogowym, w którym jest osoba zabita lub ranna; istnieje podejrzenie popełnienia przestępstwa przez badanego; uzyskany wynik wskazuje, że badana osoba znajduje się co najmniej w stanie po użyciu alkoholu; wynik nie wskazuje, że badana osoba znajduje się co najmniej w stanie po użyciu alkoholu, ale w danej sprawie będzie prowadzone dalsze postępowanie oraz gdy żąda tego osoba badana.

Wynik każdego pomiaru wskazywany przez alkomat policjant wpisuje do protokołu z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaznaczając wyraźnie typ użytego urządzenia i jednostkę pomiarową, w jakiej jest wyskalowane. Protokół z badania trzeźwości wraz z załącznikami, a więc wydrukiem z przeprowadzonych badań oraz świadectwem wzorcowania, jest więc głównym dowodem praktycznie w przypadku każdego postępowania o przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, zdarza się jednakże, że dowód ten nie będzie uznany za wiarygodny, gdyż podczas jego pozyskiwania nie zachowano wszystkich wymaganych procedur, warto więc wrócić na nie uwagę.

Zobacz także artykuły

Zalety i wady dobrowolnego poddania się karze za przestępstwo prowadzenia samochodu w stanie nietrzeźwości.

Czy wyniki badania trzeźwości alkomatem podręcznym przez policję są wiarygodnym dowodem w sprawie karnej

W protokole z badania trzeźwości przede wszystkim wpisuje się informacje na temat dokonanych pomiarów na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, a więc czas pomiaru oraz jego wynik. Czas pomiaru, czyli godzina i minuta kiedy badanie zostało przeprowadzone, ma zasadnicze znaczenie dla ustalenia czy badanie zostało prawidłowo wykonane, zgodnie bowiem z treścią powołanego Zarządzenia nr 496, w przypadku dokonania pierwszego pomiaru alkomatem podręcznym i uzyskania wyniku ponad 0,00 mg/dm3, należy dokonać drugiego pomiaru jednakże dopiero po upływie 15 minut.

Jeśli więc pomiędzy kolejnymi badaniami nie został zachowany odstęp 15 minut, wówczas można zakwestionować wiarygodność dowodu z wyniku badania alkomatem. Warto również pamiętać, iż co do zasady nie dokonuje się pomiarów alkomatem bez ustnika. W przypadku użycia do badania ustnika podlega on wymianie przed przeprowadzeniem pomiaru, a opakowanie ustnika należy otwierać w obecności osoby badanej, jeśli więc wskazana procedura nie została zachowana to również można podważyć dowód z tak przeprowadzonego badania, istotne jednak jest, aby zadbać o umieszczenie stosownej adnotacji w protokole z badania trzeźwości.

Na wydrukach z badania alkomatem znajdują się natomiast informacje dotyczące samego urządzenia, a więc jego nazwa, model, numer seryjny, data ostatniego wzorcowania alkomatu, kontrola czystości tekstu, a także dane osoby badanej oraz wynik przeprowadzonego badania. Wskazane informacje, w szczególności te odnoszące się do parametrów samego urządzenia, mają bardzo duże znaczenie dla ustalenia czy przeprowadzone badanie jest wiarygodnym dowodem, na ich podstawie możliwe jest bowiem ustalenie czy znajdujące się w aktach sprawy świadectwo wzorcowania jest świadectwem właśnie tego alkomatu, którym zostało przeprowadzone badanie, jeśli nie jest to oczywiście kwestię tę należy jak najszybciej sądowi wskazać, tak samo jak całkowity brak świadectwa wzorcowania w aktach danej sprawy.

Ponadto, zwrócić uwagę należy na kontrolę czystości testu, jeśli bowiem test czystości nie dał wyniku 0,00, wówczas dowód z badania takim alkomatem nie będzie dowodem wiarygodnym. Przyglądając się świadectwu wzorcowania danego urządzenia warto również zwrócić uwagę na to kiedy alkomat był ostatnio wzorcowany. Zgodnie bowiem z obecnie obowiązującymi uregulowaniami, każdy alkomat winien być wzorcowany co 6 miesięcy, jeśli więc świadectwo wzorcowania nie jest aktualne, wówczas wynik z badania przeprowadzonego takim alkomatem nie będzie stanowić wiarygodnego dowodu w sprawie o przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Kiedy protokół badania trzeźwości, wydruki z przeprowadzonych badań oraz świadectwo wzorcowania może stanowić wiarygodny dowód w sprawie karnej, a kiedy takiego dowodu stanowić nie będzie?

Komentarz do “Kiedy protokół badania trzeźwości, wydruki z przeprowadzonych badań oraz świadectwo wzorcowania może stanowić wiarygodny dowód w sprawie karnej, a kiedy takiego dowodu stanowić nie będzie?

 • 21 czerwca 2017 z 10:03
  Permalink

  W przywołanym przez Pana Zarządzeniu nr 496 KGP jest również informacja jakie dokumenty powinny być przypisane do danego alkomatu. A mianowicie min.:
  – Instrukcja obsługi gdzie są również DANE FABRYCZNE (dane techniczne) urządzenia. Na ich podstawie można stwierdzić jakie błędy i w jakich warunkach deklaruje producent urządzenia. Napisałem „deklaruje” ponieważ wielokrotnie musiałem odsyłać zakupiony sprzęt ponieważ jego wskazania nijak się miały do deklaracji producenta.
  – dokument prowadzony na bieżąco: „Książka pracy przyrządu kontrolno-pomiarowego”,
  – dokument prowadzony na bieżąco: „Rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu”.

  Już analizy z tego ostatniego dokumentu można wywnioskować czy alkomat nie był poddany (już po wzorcowaniu) zawartości alkoholu przekraczającą wartość graniczną (dopuszczalną) dla tego sprzętu. Jeżeli tak było to taki przyrząd natychmiast kwalifikuje się do ponownej kalibracji i wzorcowania. O czym zwykle się „zapomina”.

  Tych dokumentów w dokumentacji sprawy zwykle nie ma. A szkoda. Wiele spraw byłoby natychmiast umarzane z powodu braku wiarygodności wskazań sprzętu. „Przyłapani” na jeździe „pod wpływem” najczęściej o tym nie wiedzą.

  Powtórz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *