Najczęściej do wypadków drogowych dochodzi z winy kierowców, którzy zdecydowali się na prowadzenie samochodu po uprzednim spożyciu alkoholu, nie dziwi więc fakt, że kary za jazdę po pijanemu są naprawdę dotkliwe, szczególnie wobec osób, które przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu popełniły po raz kolejny.

Zgodnie bowiem z treścią art. 178a § 4 Kodeksu karnego, jeżeli sprawca przestępstwa polegającego na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości został prawomocnie skazany za to przestępstwo, a następnie po raz kolejny popełnił to samo przestępstwo, wówczas ustawa za taki czyn przewiduje karę bezwzględnego pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat.

Z literalnego brzmienia wskazanego przepisu wynika więc, że popełnienie drugi raz przestępstwa prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu zawsze będzie kończyć się dla sprawcy karą bezwzględnego pozbawienia wolności, mając jednakże na względzie pozostałe uregulowania Kodeksu karnego, istnieje możliwość, aby sprawca przestępstwa uniknął kary pozbawienia wolności.

Możliwość orzeczenia kary łagodniejszej niż kara bezwzględnego pozbawienia wolności dla sprawcy przestępstwa prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu, popełnionego po raz kolejny, przewiduje art. 69 Kodeksu karnego, stanowiący o warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności.

Zgodnie z jego treścią, sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze nieprzekraczającym roku, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.

Z instytucji wskazanej w przytoczonym przepisie będzie zatem mógł skorzystać tylko ten sprawca przestępstwa jazdy w stanie nietrzeźwości popełnionego po raz kolejny, jeśli za pierwsze popełnione przestępstwo prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu została wobec niego wymierzona kara grzywny lub kara ograniczenia wolności oraz jeżeli druga kara za jazdę w stanie nietrzeźwości, jaka została orzeczona, nie przekracza roku pozbawienia wolności.

Jeśli więc za pierwsze przestępstwo sprawca został skazany na pozbawienie wolności i kara ta została warunkowo zawieszona, to wówczas wyłączona zostaje możliwość skorzystania drugi raz przez tę samą osobę z możliwości warunkowego zawieszenia kary, a więc w takim przypadku sąd będzie musiał orzec karę bezwzględnego pozbawienia wolności.

Pamiętać ponadto należy, iż warunkowe zawieszenie kary nie jest dla sądu obligatoryjne, sąd może więc, lecz wcale nie musi, karę warunkowo zawiesić. Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze bowiem pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa.

Ubiegając się więc o zawieszenie kary za przestępstwo z art. 178a § 4 Kodeksu karnego, sprawca musi przekonać sąd, że warunkowe zawieszenie kary jest wystarczające, aby osiągnąć jej cele, ponadto należy wskazać wszystkie okoliczności przemawiające na korzyść sprawcy, a więc np. fakt, że do popełnienia przestępstwa doszło w porze nocnej, przy niskim natężeniu ruchu, że sprawca miał niską zawartość alkoholu w organizmie, oraz że kara bezwzględnego pozbawienia wolności będzie dla niego nad wyraz dotkliwa, gdyż jest on jedynym żywicielem rodziny, jedynym opiekunem niepełnosprawnego członka rodziny.

Sąd w przypadku przestępstwa jazdy pod wpływem alkoholu popełnionego po raz kolejny może warunkowo zawiesić wykonanie kary jedynie w szczególnie uzasadnionych wypadkach, zatem przedstawienie sprawcy, który ubiega się o warunkowe zawieszenie kary, w korzystnym świetle jest szczególnie ważne, nie wolno więc tej kwestii pominąć.

Kolejną możliwość na uchylenie się od kary bezwzględnego pozbawienia wolności za prowadzenie po raz kolejny pojazdu w stanie nietrzeźwości, jest art. 37a Kodeksu karnego, stanowiący, iż jeżeli ustawa przewiduje zagrożenie karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, można zamiast tej kary orzec grzywnę albo karę ograniczenia wolności polegającą na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, bądź potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd.

Orzeczenie kary grzywny lub ograniczenia wolności zamiast kary pozbawienia wolności na podstawie przytoczonego przepisu również jest jednakże dla sądu fakultatywne, zatem tak samo jak w przypadku warunkowego zawieszenia kary, to sprawca musi zabiegać o to, żeby sąd wymierzył karę w łagodniejszym wymiarze.

Potrzebujesz pomocy adwokatów specjalizujących się w sprawach karnych za jazdę po pijanemu, pod wpływem narkotyków, wypadki drogowe  SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI – ODDZIAŁY KANCELARII WARSZAWA , GLIWICE

Jazda pod wpływem alkoholu drugi raz – czy sąd musi orzec karę bezwzględnego więzienia?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *