Odpowiedzialność karną na gruncie art. 178a § 4 Kodeksu karnego poniesie osoba, która popełniła przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, została za ten czyn prawomocnie skazana, a następnie po raz kolejny dopuściła się takiego samego przestępstwa, a więc znowu została zatrzymana za jazdę pod wpływem alkoholu.

Za jazdę pod wpływem alkoholu, a więc za przestępstwo z art. 178a § 1 Kodeksu karnego, została przewidziana kara grzywny, kara ograniczenia wolności bądź kara pozbawienia wolności do lat 2, zaś za przestępstwo jazdy w stanie nietrzeźwości popełnione po raz kolejny, art. 178a § 4 Kodeksu karnego, grozi kara bezwzględnego pozbawienia wolności w wymiarze od 3 miesięcy do 5 lat, kolejne popełnienie przez sprawcę tego samego przestępstwa najprawdopodobniej zakończy się więc orzeczeniem wobec niego kary więzienia, jednakże jeśli skazanie za pierwsze przestępstwo ulegnie zatarciu, wówczas sprawca może liczyć na łagodniejszy wymiar kary.

Zakwalifikowanie czynu sprawcy jako przestępstwa z art. 178a § 4 Kodeksu karnego będzie miało miejsce wówczas, gdy do czasu wydania wyroku skazującego za to przestępstwo nie ulegnie zatarciu skazanie za pierwsze przestępstwo, jeśli więc w toku postępowania za czyn z art. 178a § 4 Kodeksu karnego, zatarciu ulegnie skazanie za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, wówczas sprawca nie będzie ponosić odpowiedzialności z surowszego art. 178a § 4 Kodeksu karnego, lecz z art. 178a § 1 Kodeksu karnego.

W toku postępowania karnego sąd z urzędu sprawdza czy dana osoba była uprzednio karana, zwracając się do Krajowego Rejestru Karnego z właściwym wnioskiem. Może się jednakże zdarzyć, iż na dzień wyrokowania przez sąd w sprawie przestępstwa ponownego prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, posiadane przez sąd informacje nie będą aktualne, a sprawca tak naprawdę nie powinien odpowiadać na gruncie art. 178a § 4 Kodeksu karnego, lecz na podstawie art. 178a § 1 Kodeksu karnego.

Powyższe wynika z faktu, iż informacja z rejestru karnego ma 6-cio miesięczny termin ważności, a więc dopiero po upływie owych 6-ciu miesięcy sąd ma obowiązek wystąpić z nowym zapytaniem o karalność danej osoby, jeśli więc w okresie ważności informacji pozyskanej z Krajowego Rejestru Karnego wpis ulegnie zmianie, poprzez zatarcie skazania, to sąd może nie mieć o tym fakcie informacji.

W takim więc przypadku to osoba, która popełniła przestępstwo i której zarzuca się czyn z art. 178a § 4 Kodeksu karnego powinna zadbać o to, aby w momencie wyrokowania sąd posiadał aktualne informacje.

Wyciąg z Krajowego Rejestru Karnego jest bowiem wydawany „od ręki”, a zatem jeśli sprawca będzie posiadać informację o swojej niekaralności za przestępstwo z art. 178a § 1 Kodeksu karnego, wówczas, opierając się na uzyskanych wiadomościach, powinien wnieść do sądu wniosek o zmianę kwalifikacji prawnej czynu z art. 178a § 4 Kodeksu karnego na art. 178a § 1 Kodeksu karnego.

Zakwalifikowanie przestępstwa z przepisu przewidującego łagodniejszą odpowiedzialność karną pozwoli zaś z większym powodzeniem ubiegać się o wymierzenie sprawcy przestępstwa kary z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Pamiętać jednakże należy, iż sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze nieprzekraczającym roku, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.

Ponadto, zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz zachowanie się po popełnieniu przestępstwa.

Ubiegając się więc o warunkowe zawieszenie kary, nie można tylko ograniczyć się do samej prośby o orzeczenie takiej kary, lecz wystosowaną prośbę trzeba uzasadnić, sprawca przestępstwa musi więc przekonać sąd, iż cele kary zostaną wobec niego osiągnięte nawet przy łagodniejszej karze, a ponadto, że okoliczności popełnienia czynu, a więc np. pora nocna, niskie stężenie alkoholu w organizmie, niskie natężenie ruchu, oraz warunki osobiste, np. stała praca, działalność charytatywna, utrzymywanie całej rodziny, uzasadniają karę w łagodniejszym wymiarze, gdyż kara wyższa będzie dla sprawcy zbyt dotkliwa.

Czy jest możliwe warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, w sytuacji gdy po przedstawieniu zarzutu z art. 178a § 4 k.k. ulegnie zatarciu skazanie za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k.?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *