Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu stanowi przestępstwo za które ustawodawca przewidział surową odpowiedzialność karną, gdyż poza karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2, wobec sprawcy takiego przestępstwa orzekany jest obligatoryjnie, a więc obowiązkowo, zakaz prowadzenia pojazdów na okres nie krótszy niż 3 lata.

Jazda w stanie nietrzeźwości z całą pewnością nie jest więc opłacalna, w szczególności, gdy uprawnienia do prowadzenia pojazdów są niezbędne do wykonywania pracy zarobkowej czy wykorzystywane są w codziennym funkcjonowaniu, warto zatem pamiętać, że nie w każdym przypadku osoba, która znajduje się pod wpływem alkoholu i która wówczas zdecyduje się na prowadzenie samochodu będzie podlegać odpowiedzialności karnej, żeby bowiem pociągnąć kogoś do odpowiedzialności, najpierw muszą ziścić się przesłanki warunkujące karalność danego przestępstwa.

W powyższe doskonale wpisuje się orzeczenie wydane przez Sąd Apelacyjny w Lublinie- II Wydział Karny z dnia 6 grudnia 2012 r., sygn. akt: II AKa 235/12, w którym Sąd stwierdził, iż „Z samego faktu, że dany sprawca „prowadzi samochód” nie wynika jedyna i konieczna konkluzja, że prowadzenie tego pojazdu mechanicznego zawsze, z natury rzeczy, ma miejsce „w ruchu lądowym”. To zaś oznacza konieczność czynienia w tym przedmiocie stosownych ustaleń, dla wykazania, że i to znamię czynu art. 178a § 1 KK jest spełnione”.

Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego, odpowiedzialności karnej za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości będzie podlegać ten, kto ów pojazd prowadzi w ruchu lądowym, a więc zgodnie ze stanowiskiem judykatury, w miejscu, które jest faktycznie dostępne i jest rzeczywiście wykorzystywane dla ruchu pojazdów i innych uczestników, co powoduje powstanie możliwości zagrożenia bezpieczeństwa tego ruchu.

W pojęciu ruchu lądowego mieszczą się zatem drogi i miejsca, gdzie odbywa się ruch i które są dostępne dla innych uczestników, przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości można więc popełnić na drodze publicznej, czyli drodze zaliczanej do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz ulicach leżących w ciągu tych dróg, gdyż są one zaliczane do tej samej kategorii co te drogi.

Ponadto, przestępstwo prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu można popełnić w strefie zamieszkania, czyli na obszarze, gdzie pieszy może się poruszać swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami, a także w strefie ruchu, a więc na obszarze wyznaczony na drodze wewnętrznej, na którym obowiązują wszystkie przepisy drogowe, jak na drodze publicznej.

Zarówno w przypadku strefy zamieszkania, jak i strefy ruchu, tereny te są oznaczone stosownymi znakami, dlatego z reguły nie ma wątpliwości co do tego czy przestępstwo zostało popełnione. Poza wskazanymi powyżej miejscami, gdzie jazda pod wpływem alkoholu z całą pewnością zakończy się pociągnięciem do odpowiedzialności karnej, przestępstwo to można popełnić również na innym obszarze, jeżeli zostaną spełnione określone okoliczności.

Zgodnie bowiem z tezą wyroku wydanego przez Sąd Apelacyjny w Krakowie z dnia 7 lipca 2004 r., sygn. akt: II AKa 131/04, „dla przestępstwa określonego w art. 178a § 1 KK nie jest znamienne prowadzenie pojazdu mechanicznego po drodze publicznej. Wystarczające jest prowadzenie go w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego w jakiejkolwiek strefie ruchu, to jest w ruchu lądowym, wodnym, lub powietrznym”, z kolei zgodnie z orzeczeniem wydanym przez Sąd Najwyższy- Izba Karna z dnia 15 grudnia 2011 r., sygn. akt: II KK 184/11: „Ruchem lądowym jest nie tylko ruch na drogach publicznych i w strefach zamieszkania, ale także ruch w miejscach dostępnych dla powszechnego użytku. Do miejsc takich zalicza się drogi wewnętrzne (…). Nie zalicza się do nich natomiast miejsc, w których dopuszczone jest do ruchu tylko wąskie grono osób”.

Zgodnie zatem z powyższym, przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości popełnić również można na drogach wewnętrznych do których zaliczają się drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg.

W doktrynie i judykaturze zgodnie natomiast przyjmuje się, że z ruchu lądowego wyłączone są drogi dojazdowe, place wewnętrzne czy podwórka, do których dostęp posiada tylko ograniczona liczba osób, a zatem poruszanie się pojazdem pod wpływem alkoholu na takim terenie nie będzie stanowiło przestępstwa.

Mając powyższe na uwadze można pokusić się o stwierdzenie, że prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu na ogrodzonym parkingu pod blokiem nie będzie stanowiło przestępstwa, choć wiele oczywiście należy od okoliczności danej sprawy, a więc m.in. od tego ile osób miało faktyczny dostęp do tego parkingu, jeśli jednak ów parking mieści się w obszarze strefy zamieszkania, wówczas jazda pod wpływem alkoholu będzie z całą pewnością wypełniać znamiona czynu zabronionego.

Kancelaria adwokacka WARSZAWA / KATOWICE / GLIWICE

Specjalizacja prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości

KONTAKT Z KANCELARIĄ

Czy można popełnić przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. (Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości) na ogrodzonym parkingu pod blokiem?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *