Skazanie za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości zawsze oznacza dla jego sprawcy utratę prawa jazdy, sąd bowiem w takim przypadku zobowiązany jest orzec o zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres min. 3 lat. Sankcja karna za wskazane przestępstwo niewątpliwie jest więc bardzo dotkliwa, warto jednakże pamiętać, że również w przypadku przestępstwa prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, możliwe jest warunkowego umorzenia postępowania karnego, żeby jednak z tej instytucji skorzystać, spełnione muszą zostać przesłanki ustawowe od których zależy czy sąd postępowanie warunkowo umorzy i czy pozwoli sprawcy na zachowanie prawa jazdy.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w Kodeksie karnym, sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa. Podstawową przesłanką przesadzającą o tym czy wobec sprawcy przestępstwa możliwe będzie warunkowe umorzenie postępowania karnego jest nieznaczna wina oraz społeczna szkodliwość czynu, a więc w przypadku przestępstwa prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości sąd będzie brał pod uwagę stężenie alkoholu we krwi w chwili popełnienia przestępstwa oraz okoliczności jego popełnienia, w dalszej zaś kolejności sąd bierze pod rozwagę warunki dotyczące samego sprawcy.

Przepisy Kodeksu karnego, ani żadna inna ustawa, nie określają wprost przy jakim stężeniu alkoholu w organizmie możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania, dlatego wiele zależy od uznania sądu, okoliczności danej sprawy, a także orzecznictwa w tym zakresie.

Praktyka sądowa pokazuje jednakże, że uzyskanie warunkowego umorzenia jest realne, gdy stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu nie przekracza 0,30 mg/l, choć oczywiście nie jest wykluczone, że również w przypadku stężenia w granicach 0,35- 0,45 mg/l sąd przychyli się do wniosku o warunkowe umorzenie postępowania, w takim jednakże przypadku bardzo istotne jest, żeby pozostałe okoliczności dotyczące popełnienia czynu przestępnego również świadczyły na korzyść sprawcy.

Jak zostało powyżej wskazane, poza stopniem nietrzeźwości, sąd rozważając warunkowe umorzenie postępowania uwzględnia również w jakich okolicznościach doszło do popełnienia przestępstwa, a więc jeśli prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości miało miejsce na obszarze niezabudowanym, w porze nocnej, przy niskim natężeniu ruchu, to te okoliczności oczywiście przemawiają na korzyść sprawcy i wówczas nawet przy wyższym stężeniu alkoholu w organizmie możliwe jest, że sąd wniosek o warunkowe umorzenie uwzględni.

Pamiętać ponadto należy, iż sąd w przypadku warunkowego umorzenia, będzie brał pod uwagę także warunki osobiste sprawcy, a więc sprawca winien zaprezentować się w sądzie z jak najlepszej strony, aby przekonać sąd do względniejszego potraktowania. Istotny jest więc w tym przypadku np. brak uprzedniej karalności, a więc incydentalny charakter przestępnego czynu, stała praca, rodzina na utrzymaniu, kontynuowanie nauki, prowadzenie działalności charytatywnej.

Przeczytaj także:

Kiedy protokół badania trzeźwości, wydruki z przeprowadzonych badań oraz świadectwo wzorcowania może stanowić wiarygodny dowód w sprawie karnej, a kiedy takiego dowodu stanowić nie będzie?

Warunkowe umorzenie postępowania karnego ma ten skutek, że osoba wobec której instytucja ta została zastosowana, nie jest osobą karaną w świetle prawa karnego, gdyż wydany wyrok nie skazuje sprawcy przestępstwa, a jedynie wskazuje osobę sprawcy i stwierdza jego winę. W przypadku warunkowego umorzenia wobec sprawcy nie orzeka się więc kary za przestępstwo, co oznacza, że sąd nie jest zobligowany w takiej sytuacji do orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów, jednakże może orzec wobec sprawcy pewne obowiązki lub zastosować środki karne, w tym zakaz prowadzenia pojazdów.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego nie oznacza więc, że prawo jazdy automatycznie nie zostanie zatrzymane, lecz jedynie stwarza możliwość do tego, żeby sąd owego zakazu nie orzekał. Żeby więc podczas warunkowego umorzenia sąd nie zakazał prowadzenia pojazdów mechanicznych, należy wskazać z jakimi negatywnymi konsekwencjami dla sprawcy będzie wiązała się utrata uprawnień i że orzeczenie tego środka karnego będzie w danej sytuacji zbyt dotkliwe. Okolicznościami, które w takim przypadku będą przemawiać za zachowaniem prawa jazdy jest np. fakt, że uprawnienie do kierowania pojazdami jest niezbędne do wykonywania pracy zarobkowej i utrzymania rodziny, bądź sprawowanie przez sprawcę opieki nad chorym członkiem rodziny i konieczność dowożenia go do placówek medycznych.

Zatrzymanie w stanie nietrzeźwości. Kiedy możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania karnego oraz zachowanie prawa jazdy?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *