Bardzo często podkreśla się, że warunkowe umorzenie postępowania jest najkorzystniejszym rozstrzygnięciem jakie uzyskać może osoba, która została zatrzymana przez policję za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, w praktyce uzyskanie takiego rozstrzygnięcia wcale jednak proste nie jest.

Przepisy Kodeksu karnego pozostawiają bowiem bardzo dużą swobodę w tym zakresie uznaniu sądu, który może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Żeby uzyskać wyrok warunkowo umarzający należy zatem spełnić powyższe przesłanki i przekonać sąd, że taki wyrok jest wystarczający i że wszystkie okoliczności danej sprawy za takim właśnie orzeczeniem przemawiają, przy odpowiedniej argumentacji uzyskanie takiego wyroku jest jednak możliwe.

Wyrokiem z dnia 6 listopada 2017 r. Sąd Rejonowy w Rybniku orzekł warunkowe umorzenie postępowania karnego względem naszego Klienta kierowcy, który został zatrzymany za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, w wydychanym powietrzu badania wykazały u niego kolejno 0,50 i 0,56 promila alkoholu, o warunkowym umorzeniu postępowania przesądziły jednakże argumenty dotyczące warunków i właściwości osobistych zatrzymanego kierowcy.

Otóż, oskarżony kierowca został zatrzymany przez policję w trakcie rutynowej kontroli, gdy wracał wcześnie rano z imprezy. Kontroli poddał się bez żadnych oporów, gdyż był przekonany, że w jego organizmie nie ma już żadnych śladów alkoholu, który spożył przed godz. 21.00 dnia poprzedniego.

Przeprowadzone badania nie pozostawiły jednak złudzeń i we wszystkich pomiarach wyszło, że kierowca jednak znajduje się pod wpływem alkoholu, jego sprawa trafiła więc pod rozstrzygnięcie sądu. Podczas postępowania sądowego obrona wnioskowała o warunkowe umorzenie postępowania karnego, a swoje stanowisko skoncentrowała na warunkach i właściwościach osobistych zatrzymanego kierowcy.

W wysuwanych argumentach zwracano przede wszystkim uwagę na fakt, że oskarżony prowadzi własną działalność gospodarczą oraz aktywnie udziela w życiu społecznym, co potwierdziły przedłożone w sądzie dokumenty. Nie bez znaczenia był również fakt, że żona oskarżonego kierowcy spodziewała się wówczas dziecka i w związku z tym odzyskanie prawa jazdy było dla oskarżonego konieczne.

Przeczytaj także:

Kiedy możesz liczyć na warunkowe umorzenie postępowania karnego w sprawie o przestępstwo spowodowania wypadku drogowego?

Zatrzymanie w stanie nietrzeźwości. Kiedy możliwe jest warunkowe umorzenie postępowania karnego oraz zachowanie prawa jazdy?

Biorąc pod uwagę powyższe, sąd wydał wyrok warunkowo umarzający postępowanie, co stanowiło tak naprawdę jedyną możliwość, aby wymierzony środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów, był przy przestępstwie związanym z kierowaniem auta w stanie nietrzeźwości, krótszy niż 3 lata.

Finalnie, postępowanie zostało warunkowo umorzone na okres próby 2 lat, środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych został orzeczony na okres 1 roku oraz oskarżony został zobowiązany do przekazania świadczenia pieniężnego w kwocie 5 000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Pospenitencjarnej. Podkreślić ponadto należy, że z uwagi na wydane przez sąd rozstrzygnięcie, oskarżony kierowca formalnie pozostał niekarany.

Gdyby w przedmiotowej sprawie sąd nie przychylił się do wniosku o warunkowe umorzenie postępowania, wówczas oskarżony zostałby pozbawiony prawa jazdy na okres minimum 3 lat, oskarżony nie tylko więc znacznie dłużej nie mógłby prowadzić pojazdów mechanicznych, lecz również musiałby, po zakończeniu zakazu, na nowo zdać egzamin na prawo jazdy.

Utrata prawa jazdy na dłuższy okres czasu jest dla kierowców zwykle najbardziej dotkliwą „karą” za jazdę pod wpływem alkoholu, warunkowe umorzenie pozwala ją jednakże znacznie zminimalizować, między innymi właśnie dlatego warunkowe umorzenie postępowania jest takie korzystne.

Zastosowanie wobec oskarżonego instytucji warunkowego umorzenia wymaga jednakże jego aktywnego działania, gdyż to w jego interesie leży by przekonać sąd, że właśnie takie rozstrzygnięcie jest zasadne i wystarczające w danym stanie faktycznym. Warto zatem jak najszybciej wnioskować o warunkowe umorzenie i gromadzić dowody uzasadniające wydanie takiego rozstrzygnięcia, jak również warto rozważyć skorzystanie z pomocy adwokata w tym zakresie.

Kancelaria adwokacka Sosnowski adwokaci i radcowie prawni specjalizuje się w sprawach karnych. Reprezentujemy Klientów oraz bronimy przed sądem w sprawach karnych za jazdę po pijanemu. Potrzebujesz wsparcia dobrego karnisty skontaktuj się z nami

Warunki i właściwości osobiste sprawcy mogą przesądzić o warunkowym umorzeniu postępowania na przykładzie naszego Klienta.