Warunki i właściwości osobiste sprawcy mogą przesądzić o warunkowym umorzeniu postępowania na przykładzie naszego Klienta.

Bardzo często podkreśla się, że warunkowe umorzenie postępowania jest najkorzystniejszym rozstrzygnięciem jakie uzyskać może osoba, która została zatrzymana przez policję za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, w praktyce uzyskanie takiego rozstrzygnięcia wcale jednak proste nie jest.

Czy kierowca samochodu ciężarowego zatrzymany za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu może zachować prawo jazdy?

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu jest przestępstwem często popełnianym, które niesie ze sobą duże niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu drogowego, dlatego ustawodawca przewidział za nie surową sankcję karną, gdyż poza karą grzywny, ograniczenia wolności bądź pozbawienia wolności do lat 2,

Czy jest możliwe warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, w sytuacji gdy po przedstawieniu zarzutu z art. 178a § 4 k.k. ulegnie zatarciu skazanie za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k.?

Odpowiedzialność karną na gruncie art. 178a § 4 Kodeksu karnego poniesie osoba, która popełniła przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, została za ten czyn prawomocnie skazana, a następnie po raz kolejny dopuściła się takiego samego przestępstwa, a więc znowu

Jazda pod wpływem alkoholu drugi raz – czy sąd musi orzec karę bezwzględnego więzienia?

Najczęściej do wypadków drogowych dochodzi z winy kierowców, którzy zdecydowali się na prowadzenie samochodu po uprzednim spożyciu alkoholu, nie dziwi więc fakt, że kary za jazdę po pijanemu są naprawdę dotkliwe, szczególnie wobec osób, które przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu

Kiedy protokół badania trzeźwości, wydruki z przeprowadzonych badań oraz świadectwo wzorcowania może stanowić wiarygodny dowód w sprawie karnej, a kiedy takiego dowodu stanowić nie będzie?

ADWOKAT WARSZAWA – SPECJALIZACJA SPRAWY KARNE Zgodnie z Zarządzeniem nr 496 Komendanta Głównego Policji w sprawie badań na zawartość w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, z przebiegu badania urządzeniem elektronicznym policjant sporządza protokół, jeżeli: kierujący pojazdem uczestniczył