Czy jest możliwe warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, w sytuacji gdy po przedstawieniu zarzutu z art. 178a § 4 k.k. ulegnie zatarciu skazanie za przestępstwo z art. 178a § 1 k.k.?

Odpowiedzialność karną na gruncie art. 178a § 4 Kodeksu karnego poniesie osoba, która popełniła przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, została za ten czyn prawomocnie skazana, a następnie po raz kolejny dopuściła się takiego samego przestępstwa, a więc znowu